Artykuł sponsorowany

Jaki jest zakres usług geodety?

Jaki jest zakres usług geodety?

Geodezja to nauka zajmująca się badaniem kształtu i wielkości Ziemi, a także pomiarów powierzchni ziemi oraz opracowywaniem map i planów. Geodeci są specjalistami, którzy wykonują różnorodne pomiary i analizy przestrzenne, mające na celu wyznaczanie granic nieruchomości, planowanie inwestycji budowlanych czy opracowywanie map. W Polsce zawód geodety jest regulowany prawnie, co oznacza, że osoba wykonująca takie usługi musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W niniejszym artykule przybliżymy zakres usług geodety oraz omówimy najważniejsze aspekty związane z jego pracą.

Czym zajmuje się geodeta? Usługi

Jednym z głównych zadań geodety jest wykonanie podziału nieruchomości. Proces ten polega na wyznaczeniu granic działek oraz ustaleniu ich powierzchni. Podział nieruchomości może być konieczny w przypadku sprzedaży części gruntu, dziedziczenia czy wydzielenia działki budowlanej. Geodeta sporządza dokumentację podziału, która jest następnie przedstawiana w starostwie powiatowym w celu dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W sytuacji, gdy granice nieruchomości są niejasne lub sporne, geodeta może przeprowadzić pomiary mające na celu ustalenie dokładnych granic działki. Proces ten może obejmować analizę dokumentów prawnych, takich jak akty notarialne czy mapy ewidencyjne, a także wykonanie pomiarów terenowych. Ustalenie granic nieruchomości może być niezbędne w przypadku sporów sąsiedzkich, planowania inwestycji budowlanych czy wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Geodeta w Pruszkowie zajmuje się również inwentaryzacją budowlaną, czyli dokonywaniem pomiarów istniejących obiektów budowlanych w celu sporządzenia dokumentacji technicznej. Inwentaryzacja może być potrzebna w przypadku modernizacji budynków, zmiany ich przeznaczenia czy rozbiórki. Geodeta wykonuje pomiary wysokościowe, długościowe oraz szerokościowe obiektów, a następnie opracowuje rysunki i opisy techniczne.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej konieczne jest opracowanie mapy do celów projektowych. Mapa taka zawiera informacje na temat ukształtowania terenu, istniejących obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. Geodeta wykonuje pomiary terenowe, analizuje dane z istniejących map oraz sporządza nową mapę zgodną z wymaganiami inwestora i przepisami prawa.

Obsługa inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji budowlanej geodeta pełni rolę doradcy oraz kontrolera. Geodeta wykonuje pomiary kontrolne, sprawdza zgodność realizacji obiektu z projektem oraz sporządza dokumentację powykonawczą. Geodezyjna obsługa inwestycji może obejmować również wytyczanie osi i wysokości obiektów budowlanych, kontrolowanie przemieszczeń konstrukcji czy pomiarów geotechnicznych.

Geodeta jest odpowiedzialny za zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków. Zmiany te mogą dotyczyć podziału nieruchomości, zmiany przeznaczenia działki czy wystąpienia o pozwolenie na budowę. Geodeta sporządza stosowną dokumentację oraz wnioski, które są następnie przedstawiane właściwym organom administracji publicznej.

Kategorie artykułów